Các phòng ban

Kinh doanh nội địa

Ms. Nguyễn Thục Mây – Trưởng phòng 

Di động: +84. 912 464 898

Email: maynt@sonha.com.vn

 

 

Kinh doanh Xuất khẩu

Ms. Nguyễn Thị Tuyết Mai – Trưởng nhóm Kinh doanh

Di động: + 84 383.945.639

Email: kathy.nguyen@sonha.com.vn